Start


Aktuellt


Kalender


Vad gör vi?


Föreningar


Om oss


Kurser


Konferens
Ny-Fiket


Länkar


Kontakta oss

Aktuellt

På bänkar på Larmtorget, när det var match mot Schweiz och Sverige vann, fanns detta budskap. Vårt arbete börjar ge resultat! Tack till alla som kämpar för funktionsnedsatta!

 

Håll ögonen öppna för våra kampanjveckor kring varje valbudskap! Kampanjveckorna infaller mellan januari och april. Veckan kommer att börja med debatt i riksmedia. På Funktionsrätt Sverige.se kommer det att finnas korta valfilmer och puff med valfrågorna!

Läs mer på: funktionsrätt.se/valet-2018/

    Inspirationsdag och gemenskap och Fritid för alla
i Folkets Park Oskarshamn den 15 september 2018

 

Minnesanteckningar från landstingsträffarna finns här:

Träff med funktionshinderorganisationer 1 Träff med funktionshinderorganisationer 2
Träff med funktionshinderorganisationer 3 Träff med funktionshinderorganisationer 4
Träff med funktionshinderorganisationer 5 Träff med funktionshinderorganisationer 6
   
   
Minnesanteckningar från "Inför valet dag" 27 april folkhögskolan Oskarshamn.

Kritisk kommentar till KDs avslöjande igår om att de vill återställa den skattesänkning på sjuk- och aktivitetsersättning som regeringen genomfört. Man vill spara på de personer som lever under allra mest knappa förhållanden och samtidigt genomföra stora skattesänkningar för personer med en månadslön på över 50 000kr
Pressmeddelandet på MyNewsDesk

Summering och kort analys av Almedalsveckans partiutfrågningar i form av en personlig hälsning till partiledare och språkrör.
Pressmeddelandet på MyNewsDesk

Hjärtligt välkomna till två seminarier om patienträttigheter i Almedalen

Inför valet:

Våra korta valbudskap:

  • Ge barn rätt att förändra sin situation när skolan inte funkar
  • Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
  • Sveriges ekonomi går som tåget – undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta.
  • Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner
Funktionsrätt ska gälla i svensk lag.

 

Vi är nyfikna på hur våra riksdagspartier tänker lyfta fram funktionsrättsfrågorna i sina valprogram.

I januari skickas därför detta mejl till riksdagspartierna i Kalmar län:

Hej!

Det är val i år och vi förstår att ni arbetar intensivt med ert valprogram. Vi inom FSO Kalmarlän har stora förhoppningar om att ni i ert program kommer att ge funktionsrättsfrågorna de förtjänar.

Därför skulle vi vilja veta vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för ditt parti?

Ert svar kommer att användas i FSO Kalmar läns opinionsarbete inför valet. Vi kommer att publicera era svar i olika kanaler så fort vi får det!

Riksdagspartiernas svar publiceras så fort vi får dem:

 

Kristdemokraternas svar, genom Gudrun Brunegård:

För oss som kristdemokrater är det viktigt att alla människor får leva ett värdigt liv med så stor integritet och självbestämmande som är möjligt, oavsett funktionsvariationer. För oss är kravet att återställa LSS till vad lagen ursprungligen var tänkt, fullständigt outstanding. Vi har därför i vårt budgetförslag föreslagit en höjning av schablonen med 2,2 % och därutöver en förstärkning med ytterligare 300 miljoner under 2018, 400 miljoner under 2019 och 450 miljoner kronor under 2020. Vi avsätter därmed mer än tre miljarder mer än regeringen för att stärka LSS under 2018-2020.

Liberalernas svar, genom Pierre Edström:

Det finns förstås många viktiga frågor inom funktionshinderområdet men den enskilt viktigaste är enligt oss liberaler Rätten till personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Denna rätt infördes av oss liberaler under början av 90-talet.

För oss är det självklart att ALLA ska ha rätt till självbestämmande och inte bara omhändertagande. Någon uttryckte det att LSS och rätten till personlig assistans måste handla om rätten att få leva - inte bara överleva.

 

Vänsterpartiets svar, genom Kaj Raving:

Vår viktigaste fråga är att skapa ett samhälle för alla - oavsett funktionsvariation. Människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att vara fullt delaktiga i samhällslivet på samma villkor som andra. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Våra viktigaste åtgärder för att nå detta mål är:

Delaktigheten vid beslut och utvecköling i landstinget måste fortsätta utvecklas och förbättras. Ex genom att stödet till patientorganisationerna utökas. Alla inskränkningar som begränsar människors delaktighet måste tas bort och Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas. Vi vill också fortsätta utveckla diagnosskolor, gärna ihop med studieförbunden och användandet av Attitydambassadörer.

Förbättrade arbetsmöjligheter genom bl a moderniserade lönestöd. Arbetsförmedlingen behöver anställa fler handläggare med specialistkunskaper om funktionsnedsättningar och arbetshjälpmedel i syfte att möta de behov som funktionsnedsatta har. Statliga myndigheter ska ta fram mål för anställning och sociala företag få ökade möjligheter till stöd.

Rehabilitering för personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar behöver utvecklas, liksom hjälpmedelsförskrivningen och samverkan med kommunerna. Vi vill ha en jämlik förskrivning av hjälpmedel som samordnas under en huvudman, helst genom enhetliga nationella regler.

Rätten till personlig assistans måste stärkas genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet och i samhällslivet som helhet. Det är samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt.

 

Moderaternas svar, genom Jonas Lövgren:

Vi moderater jobbar väldigt mycket med de frågor ni lyfter som viktiga. Det är i kommunerna som vi kan påverka som mest och bäst och där bevakar vi tillgänglighetsperspektiven och frågorna som påverkar de med funktionsnedsättning, vilka givetvis ska kunna vara delaktiga i livets olika delar precis som vem som helst.

Det behövs dock nya perspektiv inom den dagliga politiken för att fler med funktionsnedsättning ska få en bättre vardag och för att möjliggöra delaktighet på arbetsmarknaden och i samhället. Kommunerna har de största möjligheterna att finna och åtgärda bristande tillgänglighet. I det pågående arbetet för ökad tillgänglighet är en öppen dialog mellan kommunen, de berörda, deras anhöriga och olika handikapporganisationer särskilt värdefull.

Vi Moderater arbetar för att det ska finnas en mångfald av lösningar, och i de fall då den egna kommunen inte räcker till ska det finnas samverkansmöjligheter. Inom ramen för Lagen om valfrihetssystem, LOV, ges goda förutsättningar att införa valfrihetsmodeller för t ex boende, hemtjänst och daglig verksamhet. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska underlätta för de som omfattas av lagen att få ett bra liv med hög livskvalitet.

 

Centerns svar, genom Christer Jonsson:

Centerpartiets viktigaste frågor är dels tillgänglighet i vid mening. Det handlar om fysisk tillgänglighet till landstingets verksamheter, men också tillgänglighet i betydelsen av god kontinuitet i vården, som att vi vill skapa en länsfärdstjänst för att underlätta resor i länet för människor med behov av färdtjänst.

Vi vill också skapa ett vårdavtal för utprovning av hörapparater för att kapa de långa köerna och skapa en mer jämlik vård i länet.

Det är vidare om vi ser det i det nationella arbetet återupprättandet av LSS till det den är avsedd att vara. Den orättfärdiga situation vi har fått de senaste åren måste brytas!

 

 

Många var intresserade av att diskutera LSS och framtid med Maj Karlsson från Socialutskottet.
Hon besökte under måndagen den 13 november Kalmar län och var inbjudan att träffa
sakkunniga personer från medlemsföreningarna samt att äta lunch.

Det handlar om LSS

Håll musen på bilden nedan så växlar den bild

Det handlar om LSS

Håll musen på bilden nedan så växlar den bild

Det handlar om LSS 2

 

 

Anhöriginformation:

Det finns bra,korta filmer och mer information på:
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/

 

Extrahjul ska öka tillgängligheten för rullstolsburna
Nu kan du som är rullstolsburen och besöker Kalmar låna ett extra hjul, som ska underlätta när du åker över kullerstenar och trottoarkanter.
Läs hela artikeln här >>

 

FSO:s webbplats är ansluten till Talande Webb!
Med Talande Webb kan du peka och få allt innehåll uppläst samtidigt som texten markeras visuellt med textremsa eller fokus/nedtoning. Du kan själv ställa in hur texten ska visas. Hjälpmedlet läser webbsidor och pdf-filer och du kan spara uppläst tal som mp3.

Du kan aktivera Talande Webb så snart du kommer in på webbplatsen genom att klicka på Aktivera Talande Webb direkt under rubriken "Anslagstavlan" till höger. Om du har frågor så kontakta kansliet.

För vidare information om hur du går till väga, klicka på länken nedan:
http://www.funkaportalen.se/Tema/Ljud/Sa-funkar-Talande-Webb/