Start


Aktuellt


Kalender


Vad gör vi?


Föreningar


Om oss


Kurser


Konferens
Ny-Fiket


Länkar


Kontakta oss

Om oss

I egenskap av påverkansorgan gentemot landstinget, så söker Funktionsrätt Kalmar länkontinuerligt förmå huvudmannen att realisera sin landstingsplan. Fr o m 2016 så finns en handlingsplan i landstingsplanen istället för ett särskilt funktionshinderpolitiskt program som fanns tidigare.

Funktionsrätt Kalmar län en styrelse och ledamöternas kontaktuppgifter finns under fliken "Kontakta oss". Kansliet är styrelsens förberedande och utförande stab. Det arbetar sex anställda på kansliet varav flera har deltidstjänst.

Medlemmar kan få hjälp och stöd med information,nyhetsutskick, förmedling av kontakter t ex

kopiering

ta fram broschyrer

posthantering och fack för inkommande post

telefon- och datorservice

vägledning och information

remissinformation/utskick

fikaservice samt

låna /hyra kontors- och sammanträdeslokaler.

Den service som kostar är till självkostnadspris t ex kopiering, datorservice och fika.

Integritetspolicy Läs mera här
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige.

 

Följande fyra länsföreningar och Antidiskrimineringsbyrån Sydost finns beläget på samma adress, och har kanslilokal hos FSO Resurscenter:

BCF, Bröstcancerföreningen Solvändan Kalmar län

HJÄRNSKADEFÖRBUNDET Hjärnkraft Kalmar län

HRF, Hörselskadades distrikt Kalmar län

SRF, Synskadades riksförbund Kalmar län

 

Följande tio lokalföreningar har kansli på Nygatan 30:

Strokeföreningen Kalmar

Diabetesföreningen Kalmar/Öland med omnejd

EP, Epilepsiföreningen i Kalmar

FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Kalmar

HLL, Hjärt- och lungsjukas förening i Kalmar

Neuroförbundet Kalmar

Parkinsonföreningen Kalmar

PSO, Psoriasisförbundet Kalmar

RTP, Personskadeförbundet i Kalmar södra

 

 

STADGAR med stadgetillägg FUNKTIONSRÄTT KALMAR LÄN
Gällande från 2018-03-25

§ 1

ORGANISATION OCH NAMN
Organisation för regions och länstäckande föreningar för personer med funktionsnedsättning i Kalmar län.

Organisationens namn är Funktionsrätt Kalmar län.

.Organisationen har sitt säte och kansli i Kalmar.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Vi arbetar inom Organisationen för funktionsnedsatta utifrån uppfattningen om alla människors lika värde och lika rätt.

Allas lika värde innebär att respektera mänskligt liv, oavsett våra olikheter och skilda förutsättningar.

Allas lika rätt innebär rätten att fullt ut delta i samhällslivet tillsammans med andra. Det är rätten att leva ett fullvärdigt och gott liv och att själv bestämma över sitt liv. Ett fullvärdigt och gott liv utesluter inte svårigheter och motgångar. Däremot innefattar det stöd och hjälp när man befinner sig i en utsatt situation.

Vårt mål är ett samhälle för alla, präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet för alla människor. Där är alla välkomna, att efter förmåga delta i arbets- och samhällslivet. Alla människors grundläggande behov respekteras och är lika mycket värda. I det samhället är vi som har funktionsnedsättning en resurs.

§ 3

DEFINITION FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Organisationens idé och verksamhet anknyter till det miljörelaterade begreppet funktionsnedsättning. Det utgår ifrån att en människa har en skada eller sjukdom, som i sin tur ger funktionsnedsättning. Om den som har en varaktig funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring, uppstår ett funktionshinder mellan personen och samhället.

§ 4

SYFTE
Organisationens syfte är:

 • att stärka medlemsföreningarnas gemensamma arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället.
 • att verka för att medlemsföreningarnas intressen, i gemensamma och övergripande frågor, tas tillvara i samhället.
 • att vara ett serviceorgan för medlemsföreningarna.

§ 5

MEDLEMSKAP
Medlemskap kan beviljas, dels länstäckande förening dels regionsförening med verksamhet i hela länet. Med sådan förening jämställs samarbetsorgan för små diagnosgrupper. Föreningarnas ändamål skall stå i överensstämmelse med Organisationens principprogram och stadgar.

Förening skall också uppfylla följande villkor:

 • att medlemmar med funktionsnedsättning utgör mer än hälften av ledamöterna i styrelsen och andra beslutande församlingar. I detta jämställs, dels närstående till vuxna som behöver stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.
 • att vara representativ för de funktionsnedsatta den företräder
 • att ha en demokratisk uppbyggnad
 • att bygga på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller moderförbundets och/eller föreningens medlemsvillkor.

Förening som söker inträde skall skriftligen deklarera att man ansluter sig till Organisationens värderingar och syfte, redovisa program, stadgar och handlingar som visar, att föreningen i övrigt uppfyller villkoren för medlemskap samt är en stabil organisation.

Beslut om medlemskap fattas på årsmötet.

§ 6

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsföreningarna betalar avgifter i enlighet med beslut, som fattas på årsmötet.

§ 7

ORGANISATION
Organisationens högsta beslutande organ är årsmötet.

Under tiden mellan årsmötena leds verksamheten av Organisationens styrelse.

§ 8

KURS/ KONFERENS
Medlemskurser/konferenser sammankallas av Funktionsrätt Kalmar läns styrelse via kansliet minst tre ggr per år. För mötena skall en årlig tidplan utarbetas.

Till kurser/konferenserna äger medlemsföreningarna rätt att skicka två representanter. Representanterna har yttrande- och förslagsrätt.

Utsedda revisorer har närvaro, yttrande- och förslagsrätt.

Till kurs/konferenserna har Funktionsrätt Kalmar län rätt att bjuda in extern person(er). Förslag till kurs/konferens skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före sammanträdet.

Kalllelse, föredragningslista och övriga handlingar till kurser/konferenser skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast tre veckor före sammanträdet. Funktionsrätt Kalmar län täcker kostnader för resor, fika och ev lunch för deltagarna.

Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

 

§ 9

ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls varje år före april månads utgång.

Nomineringar och avsägelser från uppdrag skall vara valberedningen tillhanda senast åtta veckor före årsmötet.

Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar skall vara medlemsföreningarna tillhanda senast tre veckor före årsmötets dag.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Antagande av föredragningslista
 2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.
 3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
 4. Val av funktionärer för årsmötet
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Behandling av årsberättelser, resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelserna.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för Organisationens styrelse.
 7. Behandling av motioner.
 8. Behandling av eventuella förslag från Organisationens styrelse och revisorer.
 9. Fastställande av medlemsavgift.

Stadgeenliga val av:

 • valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande skall utses.
 • två revisorer, av vilka minst en är av revisornämnden godkänd revisor
 • en revisorsuppleant
 • ordförande
 • beslut om antalet ledamöter i Organisationens styrelse
 • ledamöter i Organisationens styrelse

Vid årsmöte äger varje medlemsförening en röst. Denna rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet där inte annat stadgas. Vid lika röstetal äger sittande ordförande utslagsröst utom vid val vilket avgörs genom lottning. Begärs votering skall denna ske med slutna sedlar om inte årsmötet beslutar annat.

Funktionsrätt Kalmar län täcker resekostnader och mat för sina deltagare på årsmötet.

Deltagare som behöver tolkhjälp beställer det själv.

§ 10

EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte skall hållas när Organisationens styrelse så finner angeläget eller då minst en tredjedel av medlemsföreningarna så kräver.

Beslut om extra årsmöte fattas av Organisationens styrelse och revisorer gemensamt. Minst tre fjärdedelar av de ordinarie ledamöterna skall stödja beslutet.

Om revisorerna avstyrker ansvarsfrihet vid den årliga revisionen kan de utlysa extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas minst fjorton dagar före mötesdagen. Endast sådana ärenden får behandlas som föranlett inkallelse av ett extra årsmöte.

§ 11

MOTIONER
Motioner till ordinarie årsmöte skall vara Organisationens styrelse tillhanda två månader före årsmötet. Motionsrätt har varje medlemsförening.

§ 12

FUNKTIONSRÄTT KALMAR LÄNS STYRELSE

Styrelsen leder Organisationens löpande verksamhet och får fatta nödvändiga beslut och företräda Organisationen under verksamhetsåret.

Styrelsen har rätt att offentligt uttala sig för Funktionsrätt Kalmar läns räkning. När ärendet gäller enskilda föreningars angelägenhet skall respektive förening medverka. OBS. Varje länsförening fattar sina egna beslut och bestämmer över sin verksamhet.

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Antalet skall vara udda, ordföranden inräknad. Mandattiden är för ordförande ett år och ordinarie ledamöter två år.

Vid årsmötet skall väljas ordförande och halva antalet ledamöter. Ordföranden väljs i särskild ordning av årsmötet.

Ingen av Funktionsrätt Kalmar läns kanslis anställda är valbar som ordinarie ledamot i Organisationens styrelse.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig. Sekreterare och studieorganisatör kan utses inom eller utom styrelsen.

Styrelsen kan utse ansvarig för sakområden samt utse nätverk och/eller arbetsgrupper som behövs för Organisationens verksamhet.

Styrelsen sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst sex gånger årligen eller då minst halva antalet styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Det åligger ledamot att meddela förhinder.

Styrelsen utfärdar regler för attest och utser de personer som skall äga rätt att teckna Organisationens firma, bank och postgiro.

Styrelsen anställer personal på kansliet samt beslutar om arbetsordning och anställningsvillkor.

Styrelsen utser inom sig kansli- och personalansvarig.

Inom styrelsen utses ett presidium bestående av ordförande, vice ordförande och sekreterare. Även kanslichef kan medverka.

Presidiet får mellan styrelsemötena besluta för styrelsens räkning i frågor angående den löpande förvaltningen och andra frågor som inte utan olägenhet kan anstå till nästa styrelsesammanträde. Presidiets beslut skall underställas styrelsens godkännande i efterhand.

Presidiets beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat stadgas.

Styrelseledamot beställer själv tolkhjälp.

Personlig assistent har enligt LSS rätt att biträda ledamot.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Protokollen ska justeras av ordföranden jämte två ledamöter.

Protokollet skickas till samtliga medlemsföreningar.

§ 13

VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAP OCH REVISOR
Organisationens räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december. Organisationens styrelse skall senast 15 februari, överlämna till revisorerna årsberättelsen för revisionen inom tre veckor. Resultat- och balansräkningarna skall vara upprättade enligt god redovisningssed.

§ 14

STADGAR
Ändringar av dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 15

UTESLUTNING
Medlemsförening eller styrelsemedlem som bryter mot Funktionsrätt Kalmar läns stadgar, skadar dess syften eller ej betalar beslutad medlemsavgift kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av årsmötet.

§ 16

UTTRÄDE
Medlemsförening som önskar utträde ur Organisationens anmäler detta skriftligt till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträde. Medlemsavgiften betalas dock av föreningen för hela det år då årsmötet beviljat utträdet.

§ 17

UPPLÖSNING
Organisationens upplösning kan endast ske med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning övertar medlemsföreningarna Organisationens tillgångar och åtaganden.