Start


Aktuellt


Kalender


Vad gör vi?


Föreningar


Om oss


Kurser


Konferens
Ny-Fiket


Länkar


Kontakta oss

Vad gör vi?

Strategi för utveckling av arbetet för funktionshinderpolitiken
Man räknar med att ca var femte person i Sverige har en eller flera funktionsnedsättningar till följd av sjukdom,skada eller p g a ålder.Gemensamt för målgruppen är att de har sämre levnads- och livsvillkor än befolkningen i övrigt och de har en sämre delaktighet i samhällsgemenskapen än andra medborgare.Sålunda har de sämre hälsa, sämre utbildning, lägre sysselsättningsgrad och en sämre fritid än andra. De har sämre ekonomi och en sämre löneutveckling än andra grupper, de utsätts i högre grad för marginalisering och utanförskap samt har ett sämre inflytande och medbestämmande.
Men utifrån den erkända och gällande värdegrunden har de precis samma rätt som andra till delaktighet och till jämlika levnadsvillkor!

Förutsättningar i Kalmar län
Förhållandet i Kalmar län skiljer sig inte nämnvärt jämfört med landet i övrigt. Förutsättningarna är möjligen något sämre i vårt län jämfört med storstadsregionerna, då andelen personer med funktionshinder är något större till följd av länets åldersprofil.Vidare kännetecknas länet av att nästan hälften av innevånarna bor utanför centralorterna samt av att vara ett glesbygds- och utflyttningslän.

Utmaningen
Utmaningen blir därför större i vårt län att skapa ett län som kännentecknas av en god hälsa, jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällsgemenskapen för människor med olika funktionsnedsättningar.Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bl a genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

Landstinget
För landstingets del, med ansvar för hälso- och sjukvården är den väsentliga uppgiften, utöver att förbättra den fysiska tillgängligheten , att erbjuda tillgängliga lokaler, tillgänglig information och inte minst en tillgänglig verksamhet, administrativt, tidsmässigt, geografiskt och ekonomiskt.

Integritetspolicyn

Verksamhetsberättelse
Vår verksamhetsberättelse finner du i PDF-format här >>

Vår kommunikationsstrategi

Att tänka på när man företräder

Skrivelse till Landstingsstyrelsen i Kalmar län

Planeringsarbet för kommande medlemskonferenser på FSO
Planeringsarbete inför kommande medlemskonferenser på FSO
Ordförande: Christer Andersson
Föreläsare: Barbro Eldhagen
Kanslichef: Sara Cullin Rinaldo
Föreläsare: Joakim Hammar

 

FSO´s representanter i FRKL 2015-2018

(Funktionshinderrådet i Kalmar län)

 

Ordinarie:

Arne Hertzberg

Tre vänners väg 42

393 59 Kalmar

arne@hertzberg.se

Hans Tedesjö

Kalkstigen 9

593 43 Västervik

hans.tedesjo@telia.com

Nils-Eric Karlsson

Samaritgatan 3

382 34 Nybro

karlsson.048116240@telia.com

Krister Ekström

Smålandsgatan 2 A

392 33 Kalmar

krister.ekstrom@telia.com

Nils-Allan Edman

Björklundsgatan 5 A

593 34 Västervik

nilsallan.edman@spray.se

 

Ersättare:

Rune Carlsson

Pataholm 306

384 92 Ålem

rune.carlsson@telia.com

Inger Gustavsson

Stagneliusgatan 49 B

392 37 Kalmar

tel: 0480-231 55

Christer Andersson

Strågränd 5

386 31 Färjestaden

christer.larsg.andersson@gmail.com

Kerstin Johansson

Ståthållaregatan 5

392 46 Kalmar

kaj2410@hotmail.com

 

Ritningsgranskningsgruppen

-ansvarar för att kontrollera landstingets nybyggnationer t ex

-kan kontaktas för tillgänglighetshjälp vid andra byggnationer såsom föreningslokaler m m

Ordinarie:

Christer Björkström

Siriusvägen 17

393 51 Kalmar

christer.bjorkstrom@gmail.com

Hans Tedesjö

Kalkstigen 9

593 43 Västervik

hans.tedesjo@telia.com

Ersättare:

Annette Ranvik

Ekebovägen 6 A

572 40 Oskarshamn

annetter240@gmail.com

Fördelningskommittén

Ordinarie:

Christer Andersson

Strågränd 5

386 31 Färjestaden

christer.larsg.andersson@gmail.com

 

Ersättare:

Nils-Allan Edman

Björklundsgatan 5 A

593 34 Västervik

nilsallan.edman@spray.se

Åke Ring

Axel Oxenstiernas väg 5

392 38 Kalmar

kering329@gmail.com

 

Årsmöte 25 Mars 2018

Årsmöte 2018

Årsmöte 2018

 

Organisationen

FSO Resurscenter är en organisation som enligt stadgarna är partipolitiskt och religöst obundet. Resurscentret har funnits sedan 1942, men hade då namnet HCK vilket år 1994 ändrades till HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan. År 2008 ändrades namnet till vad vi heter idag: FSO (Funktionsnedsattas Samarbetsorgan) Resurscenter i Kalmar län.

I FSO Resurscenter Kalmar län finns det 33 länsföreningar anslutna med ca 9.500 medlemmar.

Varje länsförening fattar sina egna beslut och bestämmer över sin verksamhet. Samverkan sker i de frågor som föreningarna kommit överens om.

FSO Resurscenter främjar samarbete mellan handikappföreningarna och tillvaratar gemensamma intressen som utbildning för föreningarnas medlemmar och samarbete med olika samhällsorgan som Landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, politiker med flera, för att kunna lyfta fram framgångsfaktorer för ett effektivt funktionshinderarbete.

Varför behövs FSO Resurscenter i Kalmar län? Jo, för att alla människor är lika mycket värda oavsett olikheter och skilda förutsättningar. Alla har rätt att fullt ut delta i samhället och arbetslivet. Dessutom för att synliggöra viljeinriktningen för det funktionshinderpolitiska arbetet.

Som enskild medlem, i ett förbunds-, regions-, läns- eller lokalförening, kan vi tillsammans bli starkare och kan då bättre bevaka våra intressen som funktionsnedsatta. Är vi många blir vi starkare. En bred samverkan krävs inom landstinget och med berörda brukarorganisationer.

FSO Resurscenter i Kalmar län anser att:

  • Funktionsnedsatta ska oavsett ekonomiska konjunkturer kunna leva på samma standard som alla andra
  • Funktionsnedsatta inte ska bära krisers bördor genom försämring och fördyrningar av tjänster som andra medborgare inte behöver
  • Samhället ska i princip vara generellt anpassat efter funktionsnedsattas behov
  • Solidaritetsprincipen måste vara vägledande för samhällsutvecklingen
  • De merkostnader en bestående funktionsnedsättning medför ska betalas solidariskt av alla medborgare
  • Service till funktionsnedsatta ska inte avgiftsbeläggas

Är ni intresserade att komma i kontakt med någon funktionshinderförening i länet eller komma upp och prata med oss över en kopp kaffe, så är ni hjärtligt välkomna! FSO Resurscenters lokaler finns beläget på Nygatan 30 i Kalmar.

FSO Resurscenter Kalmar län
Nygatan 30
392 34 Kalmar
Telefon: 0480-274 40
Fax: 0480-274 64
info@fsokalmarlan.se
www.fsokalmarlan.se